Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (2) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (2) 2003 str. 5-16
Wojciech Krzyżaniak, Artur Olesienkiewicz, Wojciech Siałaś, Lucyna Słominska, Tomasz Jankowski, Włodzimierz Grajek
CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA MALTODEKSTRYN O MAŁYM RÓWNOWAŻNIKU GLUKOZOWYM OTRZYMANYCH PRZEZ HYDROLIZĘ SKROBI ZIEMNIACZANEJ ZA POMOCĄ ALFA-AMYLAZ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 17-26
Lucyna Słominska, Danuta Wiśniewska, Anna Grześkowiak
UPŁYNNIANIE SKROBI TERMOSTABILNĄ ALFA-AMYLAZĄ
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 27-36
Jolanta Kowalska, Andrzej Lenart
WPłYW AGLOMERACJI NA WłAśCIWOśCI OGóLNE WIELOSKłADNIKOWEJ żYWNOśCI W PROSZKU
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 37-46
Ewa Domian, Łukasz Milczarski
WłAśCIWOśCI PłYNIęCIA WYBRANYCH SPOżYWCZYCH MATERIAłóW SYPKICH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 47-56
Wiesław Wzorek, Sylwia Bonin, Joanna Koskowska
PRÓBY OTRZYMANIA NAPOJU ZAWIERAJACEGO ŻYWE BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ ORAZ OKREŚLENIE ICH PRZEŻYWALNOŚCI W WYBRANYCH TEMPERATURACH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 57-66
Anna Bąkowska, Jan Oszmianski, Alicja Kucharska
CHARAKTERYSTYKA PARAMETRóW TERMODYNAMICZNYCH REAKCJI KOPIGMENTACJI ANTOCYJNANóW Z FLAWONOIDAMI
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 67-76
Zbigniew Dolatowski, D.M.Stasiak, S.Pisarek
BADANIA WłAśCIWOśCI REOLOGICZNYCH ORAZ OCENY SENSORYCZNEJ MODELOWEGO WYROBUMIęSNO-OWSIANEGO O WALORACH DIETETYCZNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 77-84
Jerzy Gejdel, Władysław Korzeniowski
UBYTKI MASY TUSZ WIEPRZOWYCH PODCZAS POUBOJOWEGO WYCHłADZANIA W ZALEżNOśCI ODSTOPNIA ICH UMIęśNIENIA
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 85-94
Lech Adamczak, Mirosław Słowiński, Marcin Rucinski
WPŁYW DODATKU K-KARAGENU, IZOLATU BIAŁKA SOJOWEGO I BŁONNIKA PSZENNEGO NA JAKOśćNISKOTłUSZCZOWYCH KIEŁBAS DROBNO ROZDROBNIONYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 95-102
Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak
ZMIANY ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE TIAMINY W PULPETACH Z MIęSA INDYCZEGO W OBECNOśCI JODKU POTASU
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 103-114
Piotr Janas
PRODUKCJA ENZYMÓW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 115-128
Róża Biegańska-Marecik, Janusz Czapski
PORóWNANIE PRZYDATNOśCI ODMIAN JABłEK DO PRODUKCJI PLASTRóW O MAłYM STOPNIU PRZETWORZENIA
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 129-138
Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Janusz Czapski, Katarzyna Czaczyk, Anna Zielińska
WPŁYW MOCZENIA W WODZIE UTLENIONEJ ORAZ PAKOWANIA W ATMOSFERZE MODYFIKOWANEJ NA PRZEDłUŻENIE TRWAŁOŚCI SELERA KORZENIOWEGO MAŁO PRZETWORZONEGO
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 139-147
Barbara Wójcik-Stopczyńska, Monika Grzeszczuk
BADANIE JAKOśCI CZIPSóW ZIEMNIACZANYCH POCHODZąCYCH Z SIECI HANDLOWEJ
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).