Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Issue 11 (2) 2012 pp. 111-119

Wojciech Juzwa, Katarzyna Czaczyk

Department of Biotechnology and Food Microbiology, Poznań University of Life Sciences

CYTOMETRYCZNA ANALIZA ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH LINII TECHNOLOGICZNYCH W PRZEMYŚLE SPOūYWCZYM – STUDIUM WSTĘPNE

Abstract

Wprowadzenie. Cytometria przepływowa jest alternatywą dla klasycznych sposobów identyfi kacji i analizy mikroorganizmów, w szczególności metod hodowlanych. Pozwala na wykrywanie patogenów oraz innych niepożądanych mikroorganizmów bez konieczności ich hodowli, czyli bezpośrednio w pobranym materiale (woda, odpady oraz żywność, np. mleko, wino, piwo). Prowadzi to do znaczącego skrócenia czasu trwania analizy, pozwalając na monitorowanie procesów produkcji i szybką reakcję w przypadku pojawienia się zakażeń lub jakichkolwiek zakłóceń. Poza analizą surowców oraz produktów na różnych etapach procesu ich wytwarzania, cytometria przepływowa jest idealnym narzędziem do oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych powierzchni linii technologicznych.
Materiał i metody. W prezentowanej pracy próbki – stanowiące wymazy z trzech powierzchni linii technologicznych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego z terenu Wielkopolski – były analizowane bezpośrednio z zastosowaniem cytometru przepływowego. Określanym parametrem było rozproszenie światła lasera mierzone przez przedni oraz boczny detektor światła rozproszonego, co umożliwiło oszacowanie ilości komórek mikroorganizmów w pobranych próbkach.
Wyniki. Cytometryczna analiza powierzchni linii produkcyjnych przemysłu spożywczego pozwala na wstępne określenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego w czasie kilku minut od momentu przywiezienia próbki, bez konieczności jakiejkolwiek obróbki.
Wnioski. Zaprezentowana analiza wstępnego określania stanu mikrobiologicznego linii technologicznych w przemyśle spożywczym z zastosowaniem cytometrii przepływowej wykazała możliwość opracowania solidnej, ułatwiającej wykorzystanie rutynowe, metody detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w przemyśle spożywczym.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt2/tom/2_2_2012.pdf
słowa kluczowe: cytometria przepływowa, detekcja mikroorganizmów, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, sortowanie komórek

Zapis do cytowania:

MLA Juzwa, Wojciech, and Katarzyna Czaczyk. "Flow cytometric analysis of microbial contamination in food industry technological lines – initial study." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 11.2 (2012): 111-119.
APA Juzwa W., Czaczyk K., (2012). Flow cytometric analysis of microbial contamination in food industry technological lines – initial study. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 11 (2), 111-119
ISO 690 JUZWA, Wojciech, CZACZYK, Katarzyna. Flow cytometric analysis of microbial contamination in food industry technological lines – initial study. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2012, 11.2: 111-119.