• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004 str. 5-12
Jadwiga Stachowiak, Hanna Smigielska
SORPCJA JONóW CU I ZN PRZEZ OTRęBY WYBRANYCH ZBóż ORAZ PREPARATY KOLAGENU I ELASTYNY
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 13-20
Agnieszka Nawirska, Monika Kwasniewska
FRAKCJE BŁONNIKA W WYTŁOKACH Z OWOCÓW
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 21-32
Teresa Fortuna, Dorota Galkowska, Leslaw Juszczak
PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH WYBRANYCH PREPARATÓW SKROBI MODYFIKOWANEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 33-43
Halina Gambus, Dorota Gumul
CHARAKTERYSTYKA ŻELI SPORZĄDZONYCH ZE SKROBI WYODRĘBNIONEJ Z NIEDOJRZAŁYCH ZBÓŻ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 45-53
Katarzyna Szambelan, Jacek Nowak, Krystyna J. Chrapkowska
PORóWNANIE WYDAJNOśCI ETANOLU Z BULW I SOKóW Z BULW TOPINAMBURU (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) PO ZASTOSOWANIU BAKTERII I DROżDżY
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 55-62
Wieslaw Wzorek, Joanna Koskowska, Agata Korytkowska
WPłYW TEMPERATURY PASTERYZACJI „NAPOJU SłODOWEGO” NA PRZEżYWALNOść BAKTERII FERMENTACJI MLEKOWEJ I DROżDżY
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 63-72
Irena Bober, Jan Oszmianski
ZASTOSOWANIE WYTłOKóW ARONII DO NAPARóW HERBAT OWOCOWYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 73-83
Beata Kalisz, Stanislaw Kalisz, Jan Oszmianski
WPłYW FLAWONóW TARCZYCY BAJKALSKIEJ NA AKTYWNOść PRZECIWUTLENIAJąCą I STABILIZACJę ANTOCYJANóW ORAZ BARWY KOMPOTóW I DżEMóW TRUSKAWKOWYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 85-92
Irena Perucka
ZMIANY ZAWARTOśCI KAROTENOIDóW W OWOCACH PAPRYKI ODMIANY ‘BRONOWICKA OSTRA’ ZACHODZąCE PODCZAS DOJRZEWANIA I ZASTOSOWANIA ETEFONU
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 93-102
Elzbieta Dluzewska, Marlena Nizler, Magdalena Maszewska
WPłYW WYBRANYCH DODATKóW TECHNOLOGICZNYCH NA JAKOść NAPOJóW SOJOWYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 103-112
Malgorzata Ziarno, Anna Nowak, Antoni Pluta
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SOLI WAPNIOWYCH DO WZBOGACANIA COTTAGE CHEESE W WAPŃ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 113-121
Malgorzata Kania, Michal Michalak, Marek Gogolewski
POTENCJAł ANTYOKSYDACYJNY SUBSTANCJI ZAWARTYCH W OLEJU SOJOWYM TłOCZONYM NA ZIMNO ORAZ PO JEDNOSTKOWYCH PROCESACH RAFINACJI
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 123-137
Edward Kolakowski, Bozena Bednarczyk, Katarzyna Mordziak, Agnieszka Wozniak
WPłYW CHLORKU WAPNIA NA PROCES DOJRZEWANIA ODGłOWIONEGO I PATROSZONEGO śLEDZIA BAłTYCKIEGO SOLONEGO METODą ZALEWOWą
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 139-144
Malgorzata Jakubowska, Jozefa Gardzielewska, Jerzy Kortz
KSZTAłTOWANIE SIę WYBRANYCH CECH FIZYKOCHEMICZNYCH MIęśNI PIERSIOWYCH W ZA-LEżNOśCI OD WARTOśCI PH MIERZONEGO 15 MINUT PO UBOJU U KURCZąT BROJLERóW
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 145-155
Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Waldemar Uchman, Kinga Woroch
WPłYW RODZAJU OSłONKI I METODY PAKOWANIA NA JAKOść SENSORYCZNą KIEłBASY TYPU PARóWKOWA
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 157-165
Barbara Wojcik-Stopczynska, Monika Grzeszczuk
OCENA ZAWARTOśCI NIEKTóRYCH SKłADNIKóW W MINIMALNIE PRZETWORZONYCH SURóWKACH WARZYWNYCH POCHODZąCYCH Z SIECI HANDLOWEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 167-174
Marzena Jezewska-Zychowicz
WYSTęPOWANIE ZWYCZAJU POJADANIA MIęDZY POSIłKAMI WśRóD MłODZIEżY W WIEKU 13-15 LAT I JEGO UWARUNKOWANIA
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 175-185
Barbara Szczepaniak, Danuta Gorecka, Ewa Flaczyk
PREFERENCJE I CZęSTOTLIWOść SPOżYCIA OWOCóW WśRóD DZIEWCZąT ORAZ KOBIET W CIążY
 
Zeszyt 3 (1) 2004 str. 187-198
Iwona Kowalczuk
UWARUNKOWANIA KONSUMPCJI KONCENTRATóW SPOżYWCZYCH
 

Zanleziono 19 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).