Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Thomson Routers Master List

Scopus

Ebsco

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

FOOD SCIENCE CENTRAL

Index Copernicus Journal Master List

Pubmed Medline

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 5-12
Serkan Otles, Semih Otles
PODSTAWOWE WłAśCIWOśCI MATERIAłóW SłUżąCYCH DO PRODUKCJI BIOOPAKOWAń NA POTRZEBY PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 13-17
Semih Otles, Serkan Otles
PRODUKCJA BIOOPAKOWAń NA POTRZEBY PRZEMYSłU SPOżYWCZEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 19-25
Aneta Arciszewska, Aneta Cegiełka, Jan Mroczek
WPłYW DODATKU TRANSGLUTAMINAZY I SOLI KUCHENNEJ NA WłAśCIWOśCI MODELOWYCH FARSZóW ZE SCHłODZONEGO I MROżONEGO MIęSA KURCZąT
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 27-36
Lech Adamczak, Aneta Szablewska
WPłYW TEMPERATURY POCZąTKOWEJ OBRóBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOść śREDNIOROZDROBNIONYCH PRODUKTóW BLOKOWYCH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 37-44
Bożena Danyluk, Hanna Gajewska-Szczerbal, Jan Pyrcz, Ryszard Kowalski
TRWAłOść PRZECHOWALNICZA WęDLIN ZAPAKOWANYCH PRóżNIOWO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 45-56
Teresa Seidler, Emilia Carnovale, Giulia Lucarini, Iller Incerti
WPłYW STERYLIZACJI KONWENCJONALNEJ I WYSOKOTEMPERATUROWEJ NA ZAWARTOść TIAMINY I RYBOFLAWINY W KONSERWACH Z łOSOSIA I MORSZCZUKA
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 57-64
Władysław Ciereszko, Agnieszka Tomza, Agata Witczak
ZAWARTOść WYBRANYCH KONGENERóW POLICHLOROWANYCH BIFENOLI (PCB) W KOSERWACH Z TUńCZYKA
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 65-75
Jacek Słupski, Zofia Lisiewska, Waldemar Kmiecik
WPłYW CZęśCI UżYTKOWEJ I OBRóBKI WSTęPNEJ NA JAKOść MROżONEGO KOPRU W ZALEżNOśCI OD CZASU I TEMPERATURY SKłADOWANIA
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 77-82
Małgorzata Materska, Irena Perucka
ZMIANY ZAWARTOśCI ESTRóW KWASU FERULOWEGO I SYNAPINOWEGO ORAZ RAMNOZYDU KWERCETYNY W OWOCACH WYBRANYCH ODMIAN PAPRYKI W ZALEżNOśCI OD FAZY DOJRZAłOśCI
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 83-93
Sylwia Bonin, Wiesław Wzorek
PORóWNANIE CIąGłYCH FERMENTACJI WINIARSKICH PROWADZONYCH PRZY UżYCIU DWóCH SZCZEPóW DROźDżY IMMOBILIZOWANYCH NA SZKLE PIANKOWYM
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 95-110
Stanisław Błażejak, Wanda Duszkiewicz-Reinhard, Małgorzata Gniewosz, Bożena Mazurkiewicz
LOKALIZACJA MAGNEZU W KOMóRKACH DROżDżY PASZOWYCH CANDIDA UTILS ATCC9950 WZBOGACONYCH W TEN PIERWIASTEK
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 111-118
Anna Raczyńska-Cabaj, Edyta Lipińska, Eugeniusz Sobczak, Artur Stosio
WPłYW JONóW MAGNEZU NA ROZWóJ BAKTERYJNEJ MIKROFLORY WYSTęPUJąCEJ W PRASOWANYCH DROżDżACH PIEKARSKICH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 119-126
Wojciech Sadkiewicz, Ewa Makarska
REKOMBINACYJNA ZMIENNOść ZAWARTOśCI ROZPUSZCZALNYCH PENTOZANóW W LINIACH INTROGRESYWNYVH PSZENżYTA POWSTAłYCH W PROCESIE KRZYżOWANIA PSZENżYTA HEKSAPLOIDALNEGO Z SYNTETYCZNYM AMFITETRAPLOIDEM T.MONOCOCCUM/S. CERALE AMAMRR
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 127-136
Danuta Dojczew, Małgorzata Sobczyk, Krzysztof Grodzicki, Tadeusz Haber
WPłYW POROSTU ZIARNA NA WARTOść WYPIEKOWą MąKI PSZENNEJ, PSZENżYTNIEJ I żYTNIEJ
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 137-145
Zbigniew Czarnecki, Maria Czarnecka, Agata Śpiewak
ZMIANY WYSOKOCZąSTECZKOWYCH BETA-GLUKANóW I AKTYWNOśCI BETA-GLUKANAZY W PROCESIE SłODOWANIA JęCZMIENIA BROWARNEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 147-155
Anna Ciołek, Ewa Makarska
OCENA JAKOśCI NOWYCH LINII PSZENICY TWARDEJ NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI BIAłEK GLIADYCYNOWYCH I GLUTENINOWYCH W WARUNKACH STOSOWANIA ZRóżNICOWANEGO NAWOżENIA AZOTEM
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 157-162
Krystyna Szymandera-Buszka, Katarzyna Waszkowiak
RETENCJA JODU W MIELONYCH KOTLETACH WIEPRZOWYCH POZYSKIWANYCH PRZY UżYCIU SMAżENIA BEZTłUSZCZOWEGO
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 163-170
Ewa Cieślik, Kinga Topolski, Piotr Antkiewicz
CZęSTOTLIWOść SPOżYCIA OWOCóW I WARZYW W BESKIDZIE SąDECKIM
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 171-182
Marzena Jeżewska-Zychowicz
WPłYW PREFERENCJI NA KONSUMPCJę MLEKA I PRZETWORóW MLECZNYCH WśRóD MłODZIEżY W WIEKU 13-15 LAT
 

Zanleziono 19 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Metadane zeszytu w formacie PubMed xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).