• Thomson Routers Master List
 • Scopus
 • Pubmed Medline
 • Ebsco
 • CAB Abstracts
 • FOOD SCIENCE CENTRAL
 • Directory of Open Acces Journals
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journal Master List
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • AGRO
 • Arianta
 • CBR- Open Access Journals in Poland
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Creaive Commons
Issue 4 (1) 2005 pp. 27-38

Joanna Kraszewska, Wiesław Wzorek, Eliza Sztando

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI PROBIOTYCZNE SZCZEPÓW LACTOBACILLUS PLANTARUM I MOūLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W PRODUKCJI BIOAKTYWNYCH NAPOJÓW SŁODOWYCH

Abstract Celem pracy była ocena przeżywalności wybranych szczepów Lactobacillus plantarum w brzeczce napoju słodowego o pH 2,0 i 2,5 oraz w roztworze dezoksycholanu sodu o stężeniu 1, 2 i 3 mmol/dm3. Po 6 h inkubacji w pH 2,5 stwierdzano jeszcze żywe komórki stosowanych szczepów w ilości 106-107 jtk/cm3, a dla pH 2,0 – w ilości 102-105 jtk/cm3 (ilość wyjściowa około 108 jtk/cm3). Badane szczepy L. plantarum przeżywały w środowisku roztworu dezoksycholanu sodu o stężeniu 1, 2 i 3 mmol/dm3 i po 24 h inkubacji, w środowisku najbardziej stężonego roztworu, stwierdzano jeszcze obecność żywych bakterii w ilości 101-105 jtk/cm3. Po inkubacji kombinowanej, 4 h w brzeczce o pH 2,0, a następnie po doprowadzeniu do pH 8,0 oraz w roztworze dezoksycholanu sodu o stężeniu 3 mmol/dm3 przez 24 h, w próbkach znajdowały się jeszcze żywe komórki bakterii w ilości 101-102 jtk/cm3.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.food.actapol.net/zeszyt1/tom/3_1_2005.pdf
słowa kluczowe: bakterie fermentacji mlekowej, probiotyki, napój słodowy, napój bioaktywny, przeżywalność, niskie pH, dezoksycholan sodu

Zapis do cytowania:

MLA Kraszewska, Joanna, et al. "THE SELECTED PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAINS AND THEIR APPLICATION TO PRODUCTION OF BIOACTIVE MALT BEVERAGES." Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4.1 (2005): 27-38.
APA Kraszewska J.,Wzorek W.,Sztando E. (2005). THE SELECTED PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAINS AND THEIR APPLICATION TO PRODUCTION OF BIOACTIVE MALT BEVERAGES. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 4 (1), 27-38
ISO 690 KRASZEWSKA, Joanna, WZOREK, Wiesław, SZTANDO, Eliza. THE SELECTED PROBIOTIC PROPERTIES OF LACTOBACILLUS PLANTARUM STRAINS AND THEIR APPLICATION TO PRODUCTION OF BIOACTIVE MALT BEVERAGES. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment., 2005, 4.1: 27-38.